نمایه نویسندگان

ا

 • اردبیلچی، ایلقار سیر تکوین سبک‌های معماری ایران مبتنی بر نظریه‌ی شاخصه‌های ساختارهای زنده‌ی معماریِ سالینگاروس [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 53-64]

ب

 • بلالی اسکویی، آزیتا نگرشی کاربردی به احساس امنیت زنان در پارک‌های درون شهری مورد مطالعه: شهر بجنورد [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 65-81]

خ

 • خنشا، مریم جستجوی اصولی برای طراحی آرامگاه‌ها با تکیه بر مطالعات تاریخی، نمونه موردی طراحی آرامگاه سعدی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

د

 • درتومی، شهلا نگرشی کاربردی به احساس امنیت زنان در پارک‌های درون شهری مورد مطالعه: شهر بجنورد [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 65-81]

ص

 • صداقتی، عاطفه نگرشی کاربردی به احساس امنیت زنان در پارک‌های درون شهری مورد مطالعه: شهر بجنورد [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 65-81]

ط

 • طاهباز، منصوره بهینه‌سازی عملکرد انرژی و نورروز پوسته ساختمان‌های مسکونی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در شهر همدان [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 17-37]

غ

 • غریپ پور، افرا جستجوی اصولی برای طراحی آرامگاه‌ها با تکیه بر مطالعات تاریخی، نمونه موردی طراحی آرامگاه سعدی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

ف

 • فدایی تمیجانی، هانیه بررسی باغ دولت آباد یزد بر پایه پارامترهای پایداری محیطی در طراحی منظر در اقلیم گرم و خشک [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 82-95]

م

 • محمدزاده، نیلوفر بهینه‌سازی عملکرد انرژی و نورروز پوسته ساختمان‌های مسکونی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در شهر همدان [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 17-37]
 • مفیدی شمیرانی، مجید بهینه‌سازی عملکرد انرژی و نورروز پوسته ساختمان‌های مسکونی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در شهر همدان [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 17-37]

ن

 • نوروزی، محسن نگرش مفهومی به جایگاه دسترسی در باغ ژاپنی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 38-52]
 • نوروزی، وحید نگرش مفهومی به جایگاه دسترسی در باغ ژاپنی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 38-52]