پژوهش‌های معماری و محیط (JEAR) - واژه نامه اختصاصی