پژوهش‌های معماری و محیط (JAER) - واژه نامه اختصاصی