پژوهش‌های معماری و محیط (JAER) - اصول اخلاقی انتشار مقاله