دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-88 
نیازسنجی محیطی سالمندان در پارک‌های شهری کرج

صفحه 49-60

بهروز جانی پور؛ صبا آراسته؛ محمد رضا طاهری؛ حسین شعبانعلی فمی