اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمدصادق فلاحت

معماری دانشیار گروه معماری دانشگاه زنجان

safalahatznu.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر مریم کلامی

معماری استادیار گروه معماری دانشگاه زنجان

kalamiznu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر مصطفی بهزادفر

طراحی شهری استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

behzadfariust.ac.ir
3209 داخلی
0000-0003-2882-694X

دکتر سیدباقر حسینی

طراحی شهری دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

hosseiniiust.ac.ir

دکتر عبدالحسین پری زنگنه

محیط زیست دانشگاه زنجان -دانشکده علوم- علوم محیط زیست

h_zanganehznu.ac.ir
+98 (0) 24 3305 4006

دکتر پیروز حناچی

مرمت/معماری استاد دانشکده معماری دانشگاه تهران

hanacheeut.ac.ir
66972076

دکتر محسن سرتیپی‌پور

معماری استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

m-sartipisbu.ac.ir

دکتر علیرضا عینی‌فر‌‎

مرمت/معماری استاد دانشکده معماری دانشگاه تهران

aeinifarut.ac.ir
66409696

دکتر علی غفاری

برنامه ریزی و طراحی شهری استاد دانشکده معماری و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی

a-ghaffarisbu.ac.ir

دکتر محمدصادق فلاحت

معماری دانشیار گروه معماری دانشگاه زنجان

safalahatznu.ac.ir

دکتر محمدمنصور فلامکی

مرمت/معماری استاد دانشکده معماری دانشگاه تهران

mfalamakut.ac.ir

دکتر مریم کلامی

معماری استادیار گروه معماری دانشگاه زنجان

kalamiznu.ac.ir

دکتر حمید ندیمی

معماری استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

ha-nadimisbu.ac.ir

مهندس عبدالحمید نقره‌کار

معماری دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

a_noghrekariust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور آلِو کورو (چاکماق اوغلو)

تاریخ هنر استاد دانشگاه غازی آنکارا

alevkurugazi.edu.tr

پروفسور جان محمِت هِرسِک

معماری استاد دانشگاه باشکنت ترکیه

gsf.baskent.edu.tr/kw/ozgecmis.php?id=11750
hersekbaskent.edu.tr
+90 312 246 6637

مدیر اجرایی

دکتر مریم کلامی

معماری استادیار گروه معماری دانشگاه زنجان

kalamiznu.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر لیلا کمالی

معماری ویراستار

caryatideyahoo.com