اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمدصادق فلاحت

معماری دانشیار گروه معماری دانشگاه زنجان

safalahatznu.ac.ir
0009-0007-9895-9816

مدیر مسئول

دکتر مریم کلامی

معماری استادیار گروه معماری دانشگاه زنجان

kalamiznu.ac.ir
0009-0007-7552-3067

اعضای هیات تحریریه

دکتر مصطفی بهزادفر

طراحی شهری استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

behzadfariust.ac.ir
3209 داخلی
0000-0003-2882-694X

دکتر سیدباقر حسینی

طراحی شهری دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

hosseiniiust.ac.ir

دکتر عبدالحسین پری زنگنه

محیط زیست دانشگاه زنجان -دانشکده علوم- علوم محیط زیست

h_zanganehznu.ac.ir
+98 (0) 24 3305 4006

دکتر پیروز حناچی

مرمت/معماری استاد دانشکده معماری دانشگاه تهران

hanacheeut.ac.ir
66972076

دکتر محسن سرتیپی‌پور

معماری استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

m-sartipisbu.ac.ir

دکتر علیرضا عینی‌فر‌‎

مرمت/معماری استاد دانشکده معماری دانشگاه تهران

aeinifarut.ac.ir
66409696

دکتر علی غفاری

برنامه ریزی و طراحی شهری استاد دانشکده معماری و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی

a-ghaffarisbu.ac.ir

دکتر محمدمنصور فلامکی

مرمت/معماری استاد دانشکده معماری دانشگاه تهران

mfalamakut.ac.ir

دکتر مریم کلامی

معماری استادیار گروه معماری دانشگاه زنجان

kalamiznu.ac.ir
0009-0007-7552-3067

دکتر حمید ندیمی

معماری استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

ha-nadimisbu.ac.ir

مهندس عبدالحمید نقره‌کار

معماری دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

a_noghrekariust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور آلِو کورو (چاکماق اوغلو)

تاریخ هنر استاد دانشگاه غازی آنکارا

alevkurugazi.edu.tr
0000-0002-0002-3160

پروفسور جان محمِت هِرسِک

معماری استاد دانشگاه باشکنت ترکیه

gsf.baskent.edu.tr/kw/ozgecmis.php?id=11750
hersekbaskent.edu.tr
+90 312 246 6637

مدیر اجرایی

دکتر مریم کلامی

معماری استادیار گروه معماری دانشگاه زنجان

kalamiznu.ac.ir
0009-0007-7552-3067

ویراستار انگلیسی

دکتر لیلا کمالی

معماری ویراستار

caryatideyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدصادق فلاحت

عضو هیات علمی و دانشیار گروه معماری دانشگاه زنجان

safalahatznu.ac.ir
0009-0007-9895-9816

دبیر اجرایی

دکتر غزل سلطانی

دکترای تخصصی معماری گروه معماری و هنر، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان

ghazal.soltaniznu.ac.ir
0000-0002-9458-0821