داوران

نام نام خانوادگی سمت/سازمان
فریبا البرزی استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
محمد  باقری استادیار گروه معماری، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
هادی باقری سبزوار گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
الهام بختیاری منش عضو هیات علمی و استادیار گروه معماری دانشگاه رازی
الهام پورمهابادیان عضو هیات علمی دانشگاه -مدیر گروه معماری- رییس دفتر فنی هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی
محسن تابان استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
ویدا تقوایی دانشیار گروه ساختمان و معماری، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران ایران
نوین تولایی دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران
بهروز جانی پور استادیار عضو هیأت علمی گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهران
شهرام حسینی کارشناسی ارشد معماری گروه معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه زنجان
محمدحسن خادم زاده استادیار دانشکده معماری ، پردیس هنرهای زیبا ، دانشگاه تهران
مهدی خاک زند دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد دانایی نیا استادیار و عضو هیأت علمی گروه معماری دانشگاه کاشان
مینا دشتی دکتری تخصصی، گروه معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه زنجان
محمد دیده بان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول، ایران
محمدرضا رحیم زاده استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر
داوود رضایی استادیار و عضو هیات علمی گروه معماری دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان
حمزه زراعتی دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد
مهدی ساشورپور استادیار-گروه معماری و شهرسازی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان- زنجان- ایران
آسیه سامه استادیار-گروه معماری- دانشکده مهندسی- دانشگاه زنجان- زنجان- ایران
غزل سلطانی دکتری تخصصی، گروه معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه زنجان
مهرداد سلطانی استادیار-گروه معماری- دانشکده مهندسی- دانشگاه زنجان- زنجان- ایران
وحید صدرام استادیار معماری، دانشکده‌ی معماری و شهرسازی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
صادق صیدبیگی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
محمدحسن طالبیان دانشیار و عضو هیات علمی مرکز اموزش عالی میراث فرهنگی
مسعود علیمردانی گروه شهرسازی .دانشکده مهندسی معماری وشهرسازی.دانشگاه شهید رجایی
محمدصادق فلاحت دکتری تخصصی و دانشیار گروه معماری دانشگاه زنجان
مینو قره بگلو دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مریم کلامی دکتری تخصصی و استادیار گروه معماری دانشگاه زنجان
لیلا کمالی مدرس مدعو گروه معماری دانشگاه زنجان
یوسف گرجی مهلبانی استاد، گروه معماری، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
سید کیانوش لاری بقال مدیر گروه کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
کاظم ماندگاری استادیار دانشکده هنر و معماری گروه معماری دانشگاه یزد
حسین مدی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین- دانشکده معماری . شهر سازی
مهدی مقیمی عضو هیات علمی گروه معماری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
سیدحسین موسوی گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
مهتا میرمقتدایی استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
محمدرضا نقصان محمدی دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد
حمید  وزیری استاد و عضو هیات علمی گروه معماری دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان
پریسا  یمانی استادیار و عضو هیات علمی گروه معماری دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان
مهرداد یوسف زمانی معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان