پژوهش‌های معماری و محیط (JAER) - فرایند پذیرش مقالات