کلیدواژه‌ها = واحد همسایگی
نیازسنجی محیطی سالمندان در پارک‌های شهری کرج

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 49-60

بهروز جانی پور؛ صبا آراسته؛ محمد رضا طاهری؛ حسین شعبانعلی فمی