نویسنده = شهلا درتومی
نگرشی کاربردی به احساس امنیت زنان در پارک‌های درون شهری مورد مطالعه: شهر بجنورد

دوره 2، شماره 1، تیر 1399، صفحه 65-81

آزیتا بلالی اسکویی؛ عاطفه صداقتی؛ شهلا درتومی